นพ.พลเดช สุวรรณอาภา “หมอหลุยส์” | ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

 

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์สภาเฉพาะทางศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศนียบัตรที่ได้รับ – Breast Augmentation กรุงโซล ประเทศเกาหลี
 • Intersive teaching Liposuction with Dr.Klien USA – Training Open technique nasal implant กรุงโซล ประเทศเกาหลี
 • Botulium Toxin Type A Workshop
 • Masterclass Rhinoplasty : All Aspects of Nose Surgery ที่ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • Aesthetic Surgery of korea

ผลงานเด่น

 • เป็นแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางเสริมหน้าอก
 • เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ออกแบบ และปรับรูปหน้า
 • แพทย์วิทยากรศัลยกรรม, ผู้ฝึกสอน และเป็นผู้ก่อตั้ง “Jaremclinic”

พญ.ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล “หมอยุ้ย” | จักษุแพทย์เฉพาะทางกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์สภาเฉพาะทางจักษุแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Fellowship in Oculoplastic and reconstructive surgery, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • Aesthetic Eyelid Surgery of Korea ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา สาขา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งรอบดวงตาและเบ้าตา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา European College of Aesthetic Medicine and Surgery
 • Certificate of attendance of advanced And revision blepharoplasty from KCCS, Korea

ผลงานเด่น

 • เบื้องหลังศัลยกรรมดวงตา ทำตาสองชั้น แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คลินิกชั้นนำ
 • แก้ไขปัญหารอบดวงตา ย้ายไขมันตา
 • ปัจจุบันเป็นจักษุแพทย์ แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ประจำ “Jaremclinic”