Category Archives: เรื่องน่ารู้การศัลยกรรม

เรื่องน่ารู้การศัลยกรรม

รวมความรู้ที่เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมด้านต่างๆทั้งในเรื่องของการศัลยกรรมหน้าอก หรือศัลยกรรมดวงตา และยังคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น วิธีการเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรมและการดูแลตัวเองหลังศัลยกรรมเป็นต้น